เงื่อนไขการให้บริการ

คุณมาถึงเว็บไซต์ superslot6868.com แล้ว นี่คือหน้าข้อกำหนดในการให้บริการซึ่งอธิบายสิทธิ์และภาระผูกพันของคุณจากการใช้ไซต์ของเรา โดยอยู่ในไซต์และเข้าถึงบริการใดๆ ของเรา คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและเข้าใจสิทธิ์และข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว การเข้าถึงบริการและเนื้อหาทั้งหมดได้อธิบายไว้ด้านล่างเช่นกัน

นอกจากนี้ การใช้ไซต์ เนื้อหา และบริการของคุณอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด หากคุณไม่สามารถให้ความยินยอมต่อข้อกำหนดในการให้บริการ (เงื่อนไขการให้บริการ) ใดๆ เหล่านี้ได้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหานี้ โปรดทราบว่าการใช้งานดังกล่าวอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราด้วย

1. ข้อกำหนดพื้นฐาน:

ไซต์นี้ให้บริการโดย superslot6868.com และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการทั้งหมดต่อไปนี้ เงื่อนไขการให้บริการ นี้อาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราวโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ ตามดุลยพินิจของเรา โปรดตรวจสอบ เงื่อนไขการให้บริการ เหล่านี้เป็นประจำเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อโพสต์แล้ว แนวทางหรือข้อกำหนดที่อัปเดตหรือใหม่ทั้งหมดจะมีผลทันทีและรวมเข้ากับเนื้อหาทั้งหมดของ เงื่อนไขการให้บริการ เหล่านี้

2. บริการและเนื้อหา

เนื้อหาและบริการทั้งหมดที่ให้บริการแก่ผู้ใช้โดย superslot6868.com ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตรวจทานเว็บไซต์ การแข่งขัน ฟอรัม โพล และคุณลักษณะและบริการอื่นๆ เป็นไปตามดุลยพินิจของเราอย่างเต็มที่ อาจมีการปรับปรุง ลบ หรือแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ภาพถ่าย ข้อความ รูปภาพ สถิติ โลโก้ สื่ออื่น ๆ และทรัพย์สินทางปัญญาจะอยู่ภายใต้ เงื่อนไขการให้บริการ เหล่านี้ คุณเข้าใจด้วยว่าเว็บไซต์และทุกอย่างที่มีให้ในที่นี้นำเสนอตาม ‘ตามที่เป็น’ และ superslot6868.com จะไม่รับผิดชอบร่วมกับการใช้บริการเว็บไซต์ คุณลักษณะหรือเนื้อหาใดๆ ของคุณ ทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความบันเทิงที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้น สิ่งที่ดาวน์โหลดมาสามารถทำได้เฉพาะกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องเดียวตามความเหมาะสม ห้ามเผยแพร่ แก้ไข เผยแพร่เนื้อหาหรือบริการใดต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก superslot6868.com นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการอนุญาตดังกล่าวตามดุลยพินิจของเรา

3. การปฏิเสธการรับประกัน

การใช้ไซต์ต่อไปของคุณหมายความว่าคุณเข้าใจและยอมรับอย่างชัดเจนและยอมรับสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมดอย่างครบถ้วน:

ก. การใช้เว็บไซต์ บริการ และเนื้อหานี้เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ทุกอย่างมีให้ใน ‘ตามสภาพ’ และพร้อมใช้งาน superslot6868.com ขอปฏิเสธการรับประกันทุกประเภทโดยชัดแจ้ง ซึ่งรวมถึงการรับประกันโดยชัดแจ้งและโดยนัย เช่น การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด

ข. superslot6868.com ไม่รับประกันหรือรับประกันว่า a) เว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาจะเป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหา b) เว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือแม้แต่ปราศจากข้อผิดพลาด c) ผลลัพธ์ที่ได้รับจากสิ่งใดบนเว็บไซต์ บริการใดๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ จะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ d) คุณภาพที่ได้รับผ่านเว็บไซต์สำหรับเนื้อหา บริการ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล หรือบริการอื่น ๆ จะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณในทางใดทางหนึ่ง และ จ) ข้อผิดพลาดใด ๆ ในซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไขหรือพยายามแก้ไข

ค. เนื้อหาใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการจะกระทำโดยสมบูรณ์และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญหายของข้อมูลที่อาจเป็นผลมาจากกิจกรรมดังกล่าว

ง. ไม่มีสิ่งใดที่ได้รับจากเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาที่จะก่อให้เกิดการรับประกันหรือการรับประกันประเภทใด ๆ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งใน เงื่อนไขการให้บริการ

4. การจำกัดความรับผิด

คุณเข้าใจและตกลงว่า superslot6868.com จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือที่เป็นแบบอย่าง ซึ่งรวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้ ข้อมูล หรือการสูญเสียที่ไม่มีตัวตนอื่น ๆ (แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้เหล่านี้) อันเป็นผลมาจาก: การใช้หรือการไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์; ค่าใช้จ่ายในการได้รับสินค้าและบริการทดแทนที่เกิดจากสิ่งที่ได้รับ ดาวน์โหลด หรือซื้อบนเว็บไซต์ การเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูลหรือข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คำแถลงหรือการดำเนินการของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหา

5. การเข้าถึงบริการ

ในการเข้าถึงและใช้ไซต์นี้และบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์ superslot6868.com อย่างถูกต้อง ก่อนอื่นคุณต้องได้รับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคุณเองและชำระค่าธรรมเนียมบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงนี้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับและชำระเงินสำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็นใดๆ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เข้าถึงมือถือ โมเด็ม ฯลฯ… นอกจากนี้ คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีและอายุตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่เพื่อลงทะเบียน และรับรางวัลใด ๆ ที่ superslot6868.com ผู้ใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงบริการหรือเนื้อหาใด ๆ ของเรา

7. รหัสผ่านและความปลอดภัยสำหรับสมาชิก

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนที่ไซต์ คุณจะได้รับรหัสผ่านและมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านนี้แต่เพียงผู้เดียว กิจกรรมใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านของคุณถือเป็นความรับผิดชอบทั้งหมดของคุณ superslot6868.com ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ

8. ข้อปฏิบัติของสมาชิก

ไม่อนุญาตให้ดำเนินการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ บริการ และเนื้อหาดังต่อไปนี้:

  • อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมลหรือส่งเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย คุกคาม ข่มขู่ เป็นอันตราย ล่วงละเมิด ละเมิด ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หยาบคาย ใส่ร้าย หรือลามกอนาจาร ไม่มีสิ่งใดที่ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น แสดงความเกลียดชัง เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือน่ารังเกียจ
  • การทำร้ายหรือพยายามทำร้ายผู้เยาว์ในทางใดทางหนึ่ง
  • การแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือกล่าวเท็จหรือบิดเบือนความจริงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นใด
  • การอัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือส่งเนื้อหาใดๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ส่งภายใต้กฎหมายหรือความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือความไว้วางใจ (เช่น ข้อมูลภายใน)
  • อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมลหรือส่งเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ
  • อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมลหรือส่งโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต สื่อส่งเสริมการขาย สแปม จดหมายลูกโซ่ แผนพีระมิด หรือการชักชวนรูปแบบอื่นใด
  • อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมลหรือส่งข้อมูลใดๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมอื่นที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน แทรกแซง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมอื่นๆ
  • ละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยเจตนาหรือไม่ตั้งใจ
  • ทำซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ ดาวน์โหลด โพสต์ ส่ง แจกจ่าย คัดลอก แสดงต่อสาธารณะหรือใช้เนื้อหาหรืองานอื่น ๆ ของเราตามเว็บไซต์ บริการ เนื้อหาหรือซอฟต์แวร์ ทั้งหมดหรือบางส่วน

9. ข้อความผู้ใช้

ก. โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์การพนันออนไลน์ รวมถึงข้อความ ข้อมูล ข้อมูล กราฟิก ภาพถ่าย ภาพ ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิด ความรู้ เทคนิค คำแนะนำ หรือการปรับปรุง หรือเนื้อหาอื่นใดที่คุณส่ง ส่ง โพสต์หรืออัปโหลดไปยังเว็บไซต์เป็นของเรา คุณกำลังให้สิทธิ์แก่ superslot6868.com ตลอดไป ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และไม่ผูกขาดทั่วโลก และสิทธิ์และใบอนุญาตที่เพิกถอนไม่ได้สำหรับเนื้อหาดังกล่าว จะไม่มีการชำระเงินให้กับคุณเมื่อใดก็ได้สำหรับเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าว

ข. นอกจากนี้ เรามีสิทธิ์โดยสมบูรณ์และไม่มีเงื่อนไขในการตรวจสอบ แก้ไข หรือลบข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจเลือกที่จะตรวจสอบส่วนต่างๆ ของไซต์สำหรับการโพสต์หรือการส่งข้อมูลดังกล่าว แม้ว่าจะไม่มีภาระผูกพันสำหรับเราในการดำเนินการดังกล่าวต่อไป เรายังอาจเลือกที่จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว ซึ่งอาจเปิดเผยได้เช่นกันหากกฎหมายกำหนดหรือในความเชื่อโดยสุจริตว่าการเก็บรักษาและการเปิดเผยดังกล่าวอาจมีความจำเป็นตามสมควร

10. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และปกป้อง superslot6868.com กรรมการ ผู้ว่าการ เจ้าของ คู่ค้า ตัวการ พนักงาน บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตัวแทน ตัวแทน ผู้สืบทอดและมอบหมายจากการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ รวมถึงค่าทนายความตามสมควรที่เกิดจากข้อความหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณได้โพสต์ ส่ง หรือส่งไปยังเว็บไซต์หรือบริการ หรือการละเมิดอื่น ๆ ของ เงื่อนไขการให้บริการ เหล่านี้

11. การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ รวมถึงบริการ

superslot6868.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติ ชั่วคราวหรือถาวร ด้านใด ๆ ของเว็บไซต์หรือบริการ (หรือทั้งหมด) โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ

12. การสิ้นสุด

คุณยอมรับและตกลงว่า superslot6868.com อาจยุติรหัสผ่านของคุณหรือใช้งานเว็บไซต์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงการขาดการใช้งาน หรือหากเราเชื่อว่าคุณอาจละเมิดหรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับจดหมายหรือเจตนารมณ์ของ เงื่อนไขการให้บริการ นอกจากนี้ เราอาจเลือกที่จะยุติการให้บริการเว็บไซต์หรือบริการนี้เมื่อใดก็ได้ และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

13. superslot6868.com ผู้ลงโฆษณาและผู้ขาย

การติดต่อของคุณกับผู้โฆษณาและผู้ขายที่พบในหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการชำระเงินและการส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นระหว่างคุณกับผู้โฆษณาหรือผู้ขายเท่านั้น คุณตกลงด้วยว่า superslot6868.com จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการติดต่อดังกล่าว การติดต่อทั้งหมดของคุณกับผู้ขายและโฆษณาถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

14. การเชื่อมโยง

เว็บไซต์ของเราอาจเสนอลิงก์ไปยังเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นครั้งคราว เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมทรัพยากรของบุคคลที่สามโดยตรงหรือโดยอ้อม คุณรับทราบและตกลงว่า superslot6868.com จะไม่รับผิดชอบ รับผิด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือพึ่งพา เนื้อหา สินค้า หรือบริการดังกล่าวที่พบในเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลใดๆ

15. สิทธิในการสืบพันธุ์

ไม่มีสิ่งใดบนไซต์ superslot6868.com ที่สามารถทำซ้ำได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากไซต์ ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากไซต์ คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ ส่ง แจกจ่าย คัดลอก แสดงต่อสาธารณะหรือใช้เนื้อหาหรืองานลอกเลียนแบบใด ๆ ตามเว็บไซต์ บริการ และเนื้อหาหรือซอฟต์แวร์ทั้งหมด หรือบางส่วน

16. ประกาศ

เราอาจแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ธรรมดา ประกาศเหล่านี้อาจรวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ

17. ข้อตกลงทั้งหมด

เงื่อนไขการให้บริการ นี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเว็บไซต์ superslot6868.com ซึ่งจะแทนที่ เงื่อนไขการให้บริการ เวอร์ชันก่อนหน้าและควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ บริการ และการเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ความล้มเหลวของเว็บไซต์ในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของ เงื่อนไขการให้บริการ จะไม่ถูกตีความว่าหมายถึงการสละสิทธิ์ในบทบัญญัติหรือสิทธิใด ๆ หากบทบัญญัติหรือข้อกำหนดใดๆ ของ เงื่อนไขการให้บริการ นี้ถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจศาล บทบัญญัติอื่นๆ ทั้งหมดของ เงื่อนไขการให้บริการ จะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์