สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการมอบผ้าห่มกันหนาว ณ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องประสบภัยหนาว
ปี ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กรมการข้าว (ปัจจุบัน คือ กรมวิชาการเกษตร) นำข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ จากทั่วประเทศ มาทดลองปลูกในนาข้าวทดลอง ทั้งแบบนาดำและนาหว่านที่ปลูกในพื้นที่ลุ่มมีน้ำขัง (หรือที่เรียกว่า นาสวน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำจากเอกสารของธนาคารโลก และค้นพบว่าหญ้าแฝกมีคุณสมบัติในการช่วยฟื้นฟูดินและพืชให้มีความอุดมสมบูรณ์