ปี ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กรมการข้าว (ปัจจุบัน คือ กรมวิชาการเกษตร) นำข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ จากทั่วประเทศ มาทดลองปลูกในนาข้าวทดลอง ทั้งแบบนาดำและนาหว่านที่ปลูกในพื้นที่ลุ่มมีน้ำขัง (หรือที่เรียกว่า นาสวน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำจากเอกสารของธนาคารโลก และค้นพบว่าหญ้าแฝกมีคุณสมบัติในการช่วยฟื้นฟูดินและพืชให้มีความอุดมสมบูรณ์
ต่างพื้นที่..ต่างผืนดิน...แนวพระราชดำริที่เหมาะสม หนึ่งในแนวพระราชดำริในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ คือ พระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรดิน
ชมภาพความสนิทสนมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ในพระอิริยาบถต่าง ๆ กับความผูกพันฉันพี่น้องเมื่อครั้งทรงพระเยาว์
กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะดำเนินการเบี่ยงการจราจรเพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ (Precast Box Segment) สะพานทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1 โดยจะปิดการจราจรช่องทางหลักถนนทางหลวงหมายเลข 345 ฝั่งขาออก กม.4+250 ถึง กม.4+450 ระหว่างวันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง