จากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า “คนไทย ทุกคนต้องได้รับโอกาสในการบริการรักษาอย่างดีที่สุดได้รับการบำบัด ป้องกันอย่างดีที่สุด เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า” ทำให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้น้อมนำพระราชปณิธานดังกล่าว สืบสานและจัดทำโครงการพัฒนาและบูรณาการการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร โดยใช้อากาศยาน ที่เรียกว่า "Sky doctor" โดยโครงการนี้ ริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ด้วยความร่วมมือระหว่าง สพฉ. กระทรวงสาธารณสุข กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด(มหาชน)และบริษัท กานต์นิธิ เอวิเอชั่น จำกัด ซึ่งจนถึงปัจจุบัน Sky doctor มีเครือข่ายทั่วประเทศ ได้ออกปฏิบัติการให้การช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ที่การเดินทางด้วยรถยนต์ รถพยาบาลอาจจะล่าช้าหรือไม่สามารถเข้าถึงได้...
กรมการขนส่งทางบก ยกระดับความปลอดภัยรถโดยสารด้านวิศวกรรมยานยนต์ กำหนดมาตรฐานความแข็งแรงที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานสากล มีผลบังคับวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป สำหรับรถโดยสารจดทะเบียนใหม่พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุปกรณ์ส่วนควบรถโดยสารให้ครอบคลุมทุกประเด็นความปลอดภัยต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 5 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และพระนครศรีอยุธยา รวม 23 อำเภอ 119 ตำบล 536 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,993 ครัวเรือน 9,684 คน ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ มุ่งดูแลชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยเป็นหลัก พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว...
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศ พายุ “มาวาร์” (MAWAR) ฉบับที่ 4 ยังไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะประชาชนตั้งสติ พิจารณาทุกครั้งก่อนเลือกรับบริการรักษาพยาบาล อย่าหลงเชื่อเพียงคำบอกเล่าปากต่อปากว่าดี หรือการโฆษณาอวดอ้างตนเป็นหมอเทวดารักษาได้สารพัดโรค ชี้ยิ่งอ้างว่ารักษาได้สารพัดโรค ยิ่งเสี่ยงอันตราย ให้เลือกรับบริการจากแพทย์ และสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น