แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า คลอรีนในน้ำประปาไม่เป็นอันตรายที่มีกลิ่น เพราะมีคลอรีนตกค้างในน้ำประปาซึ่งจะต้องมีปริมาณคงเหลือเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจหลงเข้าสู่ระบบเส้นท่อตั้งแต่ โรงผลิตน้ำจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ ซึ่งองค์การอนามัยโลกให้การยอมรับและได้กำหนดให้มีคลอรีนคงเหลือในน้ำประปาไว้ 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเฉพาะในหน้าแล้งที่อาจมีกลิ่นคลอรีนแรงมากกว่าปกติ เนื่องจากมีการเพิ่มปริมาณคลอรีนเพื่อป้องกันโรคระบาดที่กังวลว่าคลอรีนอาจเกิดปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำ ทำให้เกิดสารไตรฮาโลมีเทนที่เป็นสารก่อมะเร็งนั้น ซึ่งในความเป็นจริงระบบประปามีการควบคุมปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำประปาโดยให้มีความขุ่นไม่เกิน 5 NTU และมีการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาและคุณภาพน้ำประปาอยู่เป็นประจำจึงทำให้โอกาสที่จะเกิดสารไตรฮาโลมีเทนในน้ำประปามีน้อยมาก...
กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) จะดำเนินแผนงานปรับปรุงผิวจราจรโดยการลาดยาง (Asphaltic Concrete) ในโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต (ระยะที่ 1) ทล.31 เชื่อมโยงถนนพหลโยธิน ทล.1 ระหว่าง กม.4+900 – กม.28+700 (เป็นแห่งๆ) ช่วง แยกหลักสี่ – แยกสุทธิสาร ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 เวลา 22.00 - 04.00 น. จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว
กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ เดือนกันยายน 2561 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 662 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 119 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 576 คน
วันนี้ (16 ตุลาคม 2561) ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดเสวนาในหัวข้อ “มอไซค์วัยละอ่อน...ของขวัญหรือมัจจุราช”
วันนี้ (16 ตุลาคม 2561) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (ผู้ว่าการ กฟน.) คนที่ 17 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ (ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงในการประชุมครั้งที่ 698 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 699 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561)