บรรยากาศที่บริเวณห้องจัดแสดงนิทรรศการทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครประชาชนยังคงหลังไหล กันมาเพื่อรอรับหนังสือ ที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดให้ประชาชนเข้ารับ บัตรคิว เพื่อรับหนังสือด้วยกัน 4 รอบ ได้แก่ รอบแรก เวลา 08.00 น. รับหนังสือได้ เวลา 9.00 น. /รอบสอง 11.00 น. รับหนังสือได้เวลา 12.00 น. /รอบที่สาม 14.00 น. รับหนังสือได้เวลา 15.00 น. / รอบที่สี่เวลา 16.00 น. รับหนังสือได้เวลา 17.00 น.
วันที่ 15 พ.ย. 59 กรุงเทพมหานครเผยสถิติการจัดเก็บกระทงในพื้นที่กทม. โดยสามารถเก็บกระทงได้ทั้งหมด 617,901 ใบ แบ่งเป็นกระทงจากธรรมชาติ 57,3867 ใบ และกระทงโฟม 44,034 ใบ หากเทียบกับปีที่ผ่านมา กระทงโฟมลดลงร้อยละ 19.8
วันที่ 15 พ.ย.59 เวลา 07.00 น. สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. หลังสำนักพระราชวังปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อขึ้นกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในเวลา 21.00 น. ว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 30,097 คน
วธ. แจกหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - ๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์” ทั้ง 2 เล่ม รวมจำนวน 2 แสนเล่ม ให้แก่ประชาชนในวันที่ 14 พ.ย. นี้ เวลา 13.30 น. บริเวณหน้านิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นอกจากนี้ วธ. จัดทำหนังสือทั้ง 2 เล่มเป็นอีบุ๊ก เพื่อให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดด้วย