สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดพัฒนาลำรางสุเหร่าแดง เขตคันนายาว โดยมีนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ชุมชนสุเหล่าแดง เขตคันนายาว มีหน่วยพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา บุคลากรกรุงเทพมหานคร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในถิ่นทุรกันดารให้ดียิ่งขึ้น
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก ลด เลิก ละ ใช้ขยะพลาสติก
ปี 2017 ชาติไหน ? บินมาไทยมากที่สุด
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชน กับทรงตั้งพระราชหฤทัยในการที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการยกระดับการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับการศึกษาโดยต่อเนื่อง