นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงข่าว กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่อง การดำเนินงานพระราชพิธีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้จัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องงดงามและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด โดยขนาดนี้การดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 76 แห่ง ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ทุกแห่งแล้ว นอกจากนี้การดำเนินการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 802 แห่ง ทั่วประเทศดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ 100% เช่นเดียวกัน...
ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้สำนักพระราชวัง จัดทำซุ้มประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับให้ประชาชนได้นำดอกไม้สดถวายสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา พสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจเดินทางนำพวงมาลัยดอกไม้สดและดอกดาวเรืองมาถวายสักการะอย่างต่อเนื่อง
สำนักการสังคีต จัดการซ้อมการแสดงมหรสพเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ โดยในวันนี้ เป็นซักซ้อมการแสดงในเวทีที่ 1 อยู่ด้านทิศเหนือของมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นการแสดงโขนหน้าจอ ตามจารีตการแสดงที่มีมาแต่โบราณดำเนินเรื่องตั้งแต่พระนารายณ์อวตารเป็นพระราม จนถึงพระรามรบกับทศกัณฐ์และได้รับชัยชนะ ซึ่งเริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ จนถึง เวลา 06.00 ของวันรุ่งขึ้น และจะหยุดการแสดง เมื่อมีพระราชพิธีในพระเมรุมาศ โดยวันนี้ทำการซักซ้อม การแสดงโขนหน้าจอ เรื่องรามเกรียติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร ชุดศึกทศกัณฐ์ครั้งแรก ทัพสิบขุนสิบรถ ชุดท้าวมาลีวราชว่าความ ชุดนางมณโฑหุงน้ำทิพย์ ชุดศึกทศกัณฐ์ ขาดเศียรขาดกร และชุดสีดาลุยไฟ พระรามคืนนคร ซึ่งเป็นการแสดงของกรมศิลปากร...
ร่มสีดำ... ขอความร่วมมือประชาชน ที่จะเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ใช้ร่มสีดำ *รวมถึงวันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๖๐ ในการซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขอความร่วมมือด้วยเช่นกัน
กองกิจการในพระองค์ฯ นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงรับเชิญเสด็จฯไปในการนี้ในวันพุธที่ 18 ต.ค. ฤกษ์ระหว่างเวลา 17.19-21.30 น. กรมศิลปากรจึงได้ซักซ้อมระบบและทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์ต่างๆ เป็นครั้งที่ 2 โดยจำลองฉัตรให้มีขนาดและน้ำหนักใกล้เคียงฉัตรองค์จริงมากที่สุด ใช้การวางสลิง แขวนฉัตรบริเวณ ลานด้านหน้าพระที่นั่งทรงธรรม หมุนสลิงผ่านรอกหมุนกว้านขึ้นไปข้างบน เมื่อวัดระยะความสูงของยอดพระเมรุมาศกับองศาแนวเอียงรวมกันประมาณกว่า 100 เมตร ซึ่งด้านบนจะมีผู้คอยประคองฉัตรและติดตั้งเชื่อมสลักป้องกันไม่ให้ฉัตรหมุน จนเสร็จสมบูรณ์...