วันนี้13 มกราคม 2558 คุณประภัตรา ปักกัดตัง หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า) เข้ามอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่ สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม โดย คุณเมตตา จุลวัจน์ หัวหน้าส่วนสนับสนุน เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม