หญ้าแฝก : พลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ผืนดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำจากเอกสารของธนาคารโลก และค้นพบว่าหญ้าแฝกมีคุณสมบัติในการช่วยฟื้นฟูดินและพืชให้มีความอุดมสมบูรณ์ และได้ทรงกราบบังคมทูลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เริ่มทดลองปลูกหญ้าแฝกที่ดอยตุง ซึ่งสามารถเจริญเติบโตได้ดีและหยั่งรากลึกสร้างความแข็งแรงให้แก่กิจกรรมการเกษตร ตลอดจนป้องกันการพังทลายของเส้นทางขึ้นดอยตุงได้เป็นอย่างดี รากยาวลึกของหญ้าแฝกนี้ ยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นของดิน ดูดซับธาตุอาหารและดูดซับสารพิษ ช่วยปรับปรุงดิน ทั้งยังขึ้นได้ทั่วไปในประเทศไทย ขยายพันธุ์ง่าย แต่ไม่เป็นวัชพืช และเป็นวิธีตามธรรมชาติ ระบบหญ้าแฝกทำหน้าที่เสมือนกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นดิน ซึ่งได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ทดลองปลูกในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต่าง ๆ อีกด้วย