click

click

click

click

click

click

click

click

click

ชมภาพความสนิทสนมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ในพระอิริยาบถต่าง ๆ กับความผูกพันฉันพี่น้อง
เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ขณะประทับอยู่ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งแต่ละภาพแสดงให้เห็นที่ความผูกพันและความสนิทสนมกันฉันพี่น้องในพระอิริยาบถต่าง ๆ อาทิ ทรงสกีน้ำแข็ง, ทรงปั่นจักรยาน ด้วยกัน เป็นต้น

Cr.kapook