นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยหลังลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนฉิมพลี ช่วงจากถนนบรมราชชนนีถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ และถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน ว่ากรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนฉิมพลี ช่วงจากถนนบรมราชชนนีถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ และถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ระดับพื้นถนนฉิมพลีอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นถนนบรมราชชนนี เมื่อฝนตกในปริมาณที่มากทำให้น้ำฝนไหลลงสู่ถนนดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ อีกทั้งส่งผลกระทบต่อปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักการโยธาจึงดำเนินการปรับปรุงถนนฉิมพลี ช่วงจากถนนบรมราชชนนีถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ และถนนราชพฤกษ์ เริ่มต้นสัญญาวันที่ 27 ก.ย.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ก.ย.62 ระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน โดยปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม 1,782 เมตร เขตทางจากซอยฉิมพลี 12 ถึงถนนราชพฤกษ์ กว้างประมาณ 12 -21 เมตร โดยยกระดับถนนให้สูงขึ้น 0.60 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก วางท่อระบายน้ำ และทางเท้า ขณะนี้ผู้รับจ้างได้สำรวจค่าระดับและวางแนวเขตทางเสร็จแล้ว ส่วนสำนักงานเขตตลิ่งชันได้ดำเนินการล้อมย้ายต้นไม้ โดยตัดแต่งลดทอนความสูง ได้ 130 ต้น จาก 223 ต้น เหลือ 93 ต้น ขุดล้อมย้ายต้นไม้ได้ 11 ต้น จาก 223 ต้น เหลือ 212 ต้น พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่พูดคุยสร้างความเข้าใจกับเจ้าของอาคารที่รุกล้ำในแนวเขตทาง 3 หลัง ให้เห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุงถนนดังกล่าว ซึ่งเจ้าของอาคารที่รุกล้ำได้ให้ความร่วมมือและยินยอมในการรื้อย้ายออกไปภายในเดือนต.ค.61

ทั้งนี้ เมื่อโครงการฯแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจร และประชาชนผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว