นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม.เปิดกิจกรรมรณรงค์ “กรุงเทพฯ ร่วมใจ ล้างมือ ลดโรค ปี 2561” และมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการอาหารที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์รับรองของกทม. ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ซึ่งสำนักอนามัยจัดขึ้นเนื่องในวันล้างมือโลกซึ่งตรงกับวันที่ 15 ต.ค. ของทุกปี เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับการล้างมือก่อนปรุงและก่อนกินอาหาร ซึ่งจะทำให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาด และปลอดภัย โดยจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักกับประชาชนบริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี

รองผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า การล้างมือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ วันล้างมือโลกจึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้ร่วมกันรณรงค์และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือเพื่อป้องกันโรค โดยในปี 2561 การรณรงค์จะมุ่งไปที่ความสำคัญของการล้างมือกับสุขาภิบาลอาหารในประเด็นการล้างมือ – การประกอบปรุงเพื่อสุขภาพ “Clean hands – a recipe for health” สำหรับโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยด้านสุขภาพ มุ่งเน้นสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการอาหาร ซึ่งหากการประกอบปรุงไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหารจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคไปสู่ประชาชนจำนวนมากได้

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ด้วยการ ล้างมือลดโรคด้วยหลัก 7- 15 -7 ประกอบด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน การล้างมือประมาณ 15 วินาที ที่จะช่วยลดการติดเชื้อโรคได้ถึงร้อยละ 90 และการล้างมือหลังทำกิจกรรมหลัก 7 อย่าง อาทิ ก่อนและหลัง เตรียมอาหาร รับประทานอาหาร สัมผัสผู้ป่วย การทำกิจกรรมต่างๆ หลังออกจากห้องสุขา หลังเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เด็กและผู้ใหญ่ เป็นต้น