TRS99.5 เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดี วันสถาปนา 5 ปี กสทช.


1

เมื่อวานนี้ (7 ต.ค. 59) นายสุธานินทน์ ฤกษ์ยรรยง ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานสนับสนุน และ นายศักดิ์สิทธิ์ ชัชวาล หัวหน้าส่วนเทคนิค เป็นผู้แทนสถานีวิทยุ TRS 99.5 เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีวันสถาปนา ครบรอบ 5 ปี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมี พล.อ.อ. ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ กสทช. มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการสื่อสารของประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อันเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นให้เป็นไปตามมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่บัญญัติไว้ว่า “คลื่นความถี่ ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม