วันนี้ 10 ส.ค.61 ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแถลงข่าวการคัดเลือกครู10 ประเทศอาเซียนรวมถึงติมอร์เลสเต เข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี2562 จากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กับกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)

โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดเผยว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์เลสเต 11 ประเทศและเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักการศึกษาผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกคุณครูผู้มีผลงานดีเด่นมีคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ประเทศละ 1 คน ซึ่งไม่จำเป็นต้องเก่ง แต่ต้องคุณสมบัติว่า จะต้องเป็นครูผู้สร้างที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์ได้ ต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ทั้งนี้ ต้องเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาทุกสังกัด ซึ่งรวมถึงครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย โดยมีประสบการณ์สอนไม่น้อย กว่า 15 ปีและปฏิบัติการสอนหรืองานธุรการศึกษาอยู่จนถึงวันรับราชทานรางวัลที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะทำให้รางวัลครั้งที่3 นี้ครูหนุ่มสาว จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกมากขึ้น โดยครั้งที่ผ่านมา 40% มีผลโหวตมาจากใจของลูกศิษย์

อย่างไรก็ตามดร.กฤษณพงศ์ ระบุว่า อยากให้ทุกคนช่วยกันสรรหาครูที่ดีอยากให้เกิดเป็นภาพข่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้ทำงานสร้างสังคมต่อไป โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.PMCA.or.th