โครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้มูลนิธิบุคคลพอเพียงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงานกปร.)มูลนิธิยุวสถิรคุณ มูลนิธิมั่นพัฒนา และชมรมคนรักในหลวงในพื้นที่ภาคใต้ จัดโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน โดยมีพลโทผดุง นิเวศวรรณ ประธานมูลนิธิบุคคลพอเพียง เป็นประธานในพิธี ณโรงแรม เคปาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่อ
งในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิง ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมมือกันสร้างชุมชนพอเพียง อันสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพศ 2557 - 2560 ที่สำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำขึ้นโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรและชนบท เน้นพื้นที่ สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ มีตัวแทนชมรมคนรักในหลวง 12 จังหวัดจำนวน 48 คน เข้าร่วมอบรม ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึง 18 กันยายน 2559 ณโรงแรมเคพาร์คแกรนด์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ การจัดหลักสูตรอบรมจะเน้นเกี่ยวกับหลักคิดพื้นฐาน และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยดร. อภิชาติ ดำดี