นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 แก่เจ้าของสถานที่ที่มีห้องน้ำสาธารณะที่ได้รับรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปี และรางวัลห้องน้ำมาตรฐานเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 38 ราย ได้แก่ รางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 จำนวน 15 แห่ง ซึ่งเป็นห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านความสะอาด ความเพียงพอ และความปลอดภัย และรางวัลห้องน้ำมาตรฐานดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 จำนวน 23 แห่ง ซึ่งเป็นห้องน้ำสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีความโดดเด่นตามบริบทของแต่ละสถานที่ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thank U4 Care Thank U4 Clean ขอบคุณที่เต็มที่ ขอบคุณที่เต็มใจ ให้บริการห้องน้ำสะอาด” เพื่อชื่นชม เชิดชูเกียรติ และให้กำลังใจเจ้าของสถานที่และผู้ดูแลห้องน้ำสาธารณะที่มีความมุ่งมั่นรักษามาตรฐานความสะอาดของห้องน้ำพร้อมให้บริการ

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยได้ดำเนินโครงการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในสถานที่ต่างๆ ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานความด้านความสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ใน 12 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศาสนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลาดสด ร้านอาหาร โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า สถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ สถานศึกษา สถานีขนส่ง และห้องน้ำริมทาง อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งได้รับการตอบรับจากเจ้าของสถานที่เป็นอย่างดี ซึ่งในปี 2561 มีเจ้าของห้องน้ำสาธารณะสนใจสมัครเข้าร่วมประกวดสุดยอดห้องน้ำฯ จำนวน 127 แห่ง ถือเป็นการช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาสุขลักษณะของห้องน้ำสาธารณะให้ได้มาตรฐาน รวมถึงผลักดันให้ห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สู่มาตรฐานสากล ตลอดจนก้าวเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมกันของประชาคมอาเซียนและทั่วโลกต่อไป