ในวันนี้ (13 มิ.ย.61) ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวคิด การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Better living through Giving) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคเงินและสิ่งของ พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่สร้างความชัดเจน สร้างความมั่นใจว่า ของทุกชิ้นที่บริจาคมาจะไปถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2522 ที่ผ่านมา ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือกรมประชาสงเคราะห์เดิม จัดตั้งศูนย์ขึ้น โดย ในปี 2561 กำหนดให้ศูนย์รับบริจาคฯ เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญ (Flagship) เพื่อยกระดับเป็น “ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ภายใต้แนวคิด “การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” (Better living through Giving) โดยสร้างระบบการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพจากผู้ให้สู่ผู้รับที่ตรงตามความต้องการกลุ่มเป้าหมาย

อย่างไรก็ตามการเปิดศูนย์รับบริจาคฯ ในวันนี้ นับว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาลด้วยการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ ทั่วประเทศ และพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์รับบริจาคที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคเป็นเงินและสิ่งของได้ที่ ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โทร. 02-306-8874 หรือหน่วยงานกระทรวง พม. ทั่วประเทศ หรือ www.donationcenter-dsdw.go.th /ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง / ร้านมิตรไมตรี Give Shop โทร. 02-245-2700 และ 084 439 3962 /แอพพลิเคชั่น True Money Wallet : การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า และ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี 021-0-21170-9