วันนี้ (20 เม.ย.61) สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุข 7 แห่ง ในการกำหนดเป้าหมายของการสร้างองค์กรแห่งความสุข ทั้งวิธีการและเทคนิคเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข รวมถึงบทบาทของนักสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยมีนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร เป็นประธานในการเปิดงาน Happy workplace forum แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อต่อยอดการสร้างองค์กรแห่งความสุข เพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในการทำงาน

นายแพทย์ชาญวิทย์กล่าวว่า องค์กรแห่งความสุข Happy workplace เป็นแนวคิดในการดำเนินงานมากกว่า 14 ปี กับกลุ่มเป้าหมายหลักคือคนทำงานในองค์กรที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กรชุมชน และสังคมการสร้างความสุขในการทำงาน นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารองค์กรกับกลุ่มคนวัยทำงานที่มีกว่า 37.79 ล้านคนในประเทศไทย ให้มีความสุขในการทำงาน เกิดกระบวนการทางความคิด ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังส่งผลให้ความเครียด อุบัติเหตุ โรคที่เกิดจากการทำงานลดลง สสส. จึงร่วมกับ 7 องค์กรต้นแบบ ด้านการเป็นองค์กรแห่งความสุข จัดตั้งศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุขขึ้น ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานในภูมิภาคต่างๆ ประกอบด้วย

ภาคเหนือ บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด ภาคอีสาน บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จํากัด บริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ภาคตะวันออก บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด ภาคกลาง บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด และภาคใต้ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) โดย 7 ศูนย์เรียนรู้มีความโดดเด่นที่เหมือนกันคือ การดูแลพนักงาน การมีกระบวนการออกแบบการสร้างองค์กรแห่งความสุขที่เป็นอัตลักษณ์ของตน การสร้างบรรยากาศการทำงานแบบพี่น้อง ความรับผิดชอบต่อสังคม และผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ องค์กรใดที่สนใจสามารถติดต่อเข้าไปศึกษาดูงานได้ที่เบอร์ 097 - 1954666 คุณกรพินธุ์ คชรัตน์ ผู้จัดการศูนย์องค์กรแห่งความสุข