นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับตรงกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และกำลังแรงานด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนจะต้องดำเนินการอย่างมีแบบแผนและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2560-2564 ในการกำหนดทิศทางการพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการทำงานที่จะ “พัฒนาทักษะคนทำงานทุกระดับและผู้ประกอบกิจการให้มีผลิตภาพสูง สู่ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งมียุทธศาสตร์ อาทิการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง