วันนี้ 14 มี.ค.2561 ที่สำนักงานปปช. ได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการเพื่อยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงตามโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ในแนวทางประชารัฐ ซึ่งมีตัวแทนจากผู้ประกอบการภาพยนตร์ ,แอนิเมชั่นแพร่ภาพและกระจายเสียง, เกมและแอพพลิเคชั่น, ดนตรี ,สื่อสิ่งพิมพ์ เข้าร่วมฯ การปฏิบัติ

โดยมีพล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป.ป.ช. ได้มีการบรรยายพิเศษ ถึงเรื่องการจุดกระแสสังคมฯ ว่า หนึ่งในยุทธศาสตร์หลักสำคัญ ของแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ คือการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เน้นปรับสภาพสังคม กล่อมเกลาตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ผ่านสถาบันการศึกษาและสื่อสารมวลชนเพื่อให้เกิดจิตสาธารณะ ซึ่ง ภาคอุตสาหกรรมบันเทิง จะสามารถใช้ความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร สื่อสาร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมได้อย่างยั่งยืน

ด้านนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการปชช. เปิดเผยว่า จากวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ภาคสื่อ เข้ามาสร้างกระแสนั้น โดยการพัฒนารูปแบบรายการ ที่บรรจุเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ในผลงาน ทำให้เกิดกระแสสังคมต่อต้านการทุจริต ที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆที่มีหน้าที่ตรวจสอบ สามารถปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความคาดหวังคือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมบันเทิงที่เล็งเห็นว่า จะทำให้ประชาชนเกิดการรับรู้ กระตุ้นให้เห็นว่าทุจริตมีความเสียหายต่อประเทศต่อระบบเศรษฐกิจ

เช่นกรณีของน้องแบม นศ.ฝึกงานที่ตรวจพบเอกสารการทุจริตของภาครัฐแล้วไม่ทนนิ่งเฉย นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างของเยาวชนคนรุ่นใหม่
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมบันเทิงเข้ามาแล้วสอดแทรกเนื้อหาการต่อต้าน จะทำให้ปชช.เข้ามาตรวจสอบภาครัฐได้มากขั้น รับรู้ว่าอะไรคือทุจริต และเข้ามามีบทบาทของภาคประชาชน ได้มากขึ้น

ขณะที่คุณจิตรลดา ดิษยนันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท กันตนามูฟวี่ทาวน์(2020) จำกัด
กล่าวในช่วงการเสวนาว่า ปัจจุบันไม่จำเป็นว่าการสื่อสารเรื่องการทุจริตจะมีรูปแบบที่ไม่น่าติดตาม เพราะจริงๆแล้วในละครทุกเรื่อง มีเนื้อหาของการทุจริต ที่ปชช.จะรับรู้ได้อยู่แล้ว เพราะตัวร้ายจะมีทั้งโกง มีความชั่ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ผลิตผลงานให้ความใส่ใจ ในการร่วมกันสร้าง จิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่