กรมการศาสนา------------------------------------------------------------------------------------กรมทางหลวงชนบท


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน -----------------------------------------------------กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


กองอสังหาริมทรัพย์ 1 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์-------------------------------การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)


นิทรรศน์รัตนโกสินทร์------------------------------------------------------------------- บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)