พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานเขตปทุมวัน ลงพื้นที่ตรวจแนะนำเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานบันเทิงและสถานบริการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรณรงค์การป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน และลานจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์

กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและกำชับให้สำนักงานเขต และหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตาม 4 มาตรการ ดังนี้ 1.มาตรการป้องกันอัคคีภัย โดยตรวจสอบสถานที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำ และจุดเสี่ยง ที่อาจทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ อาทิ สถานบริการ สถานบันเทิง อาคารสูง บริเวณ ใต้สะพานข้ามทางแยกต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งจัดทำแผนในการเข้าตรวจสอบพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นอีก 2.มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้สโลแกน “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเดินทางอย่างปลอดภัย 3.มาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลปีใหม่ โดยตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดงานต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย 4.มาตรการทางด้านสุขภาพอนามัยโดยการตรวจสอบสิ่งของในกระเช้าของขวัญตามห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่าง ๆ ว่ามีสิ่งของหรืออาหารที่ใกล้จะหมดอายุมาจำหน่ายให้กับประชาชนหรือไม่

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรถดับเพลิงและกู้ภัย รถหน่วยแพทย์กู้ชีวิต พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักการแพทย์ หน่วยทหาร ตำรวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยจัดรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเติมจากสถานีดับเพลิงหลัก 35 สถานี และสถานีดับเพลิงย่อยอีก 12 สถานี รวมเป็น 82 จุด พร้อมทั้งจุดบริการประชาชนบริเวณถนนเข้า - ออกเมือง เพื่อให้บริการตรวจสอบสภาพรถ และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ประชาชนฟรี ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ตลอดจนติดตามการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจและอบอุ่นใจในความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทางโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 199 และ 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับพื้นที่บริเวณ ลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถ.ราชดำริ ซึ่งจะเป็นพื้นที่การจัดกิจกรรม Countdown ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยจะมีการปิดจราจร บนถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ถึงแยกประตูน้ำ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12 .00 น.เป็นต้นไป ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่ ในเวลา 17.30 นาที ผ่านทางจุดคัดกรองจำนวน 3 จุดตามมาตรการรักษาความปลอดภัย