นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงฯ แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ ห้องราชดำเนิน กระทรวงคมนาคม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า ครม. ได้ประชุมในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ ดังนี้


1. ครม. อนุมัติหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อขยายทางหลวงชนบท ชบ.3009 ตามโครงการขยายทางต่างระดับข้ามทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ระยะทาง 10.57 กิโลเมตร เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด แก้ไขปัญหาการจราจร และสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)


2. ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2561 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การจราจรคล่องตัว รวมทั้งลดการใช้พลังงานของประเทศ ซึ่งคาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีปริมาณการจราจรทั้งขาเข้าและขาออก ประมาณ 4.6 ล้านคัน คิดเป็น 660,628 คัน/วัน เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีปริมาณการจราจร 657,206 คัน/วัน

3. ครม. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา (พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 มาตรา 18) ซึ่งกระทรวงฯ โดยกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ ด้วยการออกประกาศกระทรวงคมนาคม จำนวน 2 ฉบับ คือ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ และยกเว้นค่าตอบแทนรายปีสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำบางประเภท รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ เช่น การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ของผู้บริหารเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน ให้คำแนะนำขั้นตอน วิธีการเตรียมเอกสารและการยื่นเอกสารให้แก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ และการจัดทำระบบตรวจสอบการขออนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำทางเว็บไซต์