สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเปิดตัวหนังสือเดิน ทางตามรอยพระราชา 9 เล่ม 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้มีชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา โดยมี ดร. สุเมธตันติ เวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานที่ปรึกษาโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ " ในหลวงในใจคน เราจะสร้างเด็กไทยให้ เก่ง ดี มีคุณธรรมอย่างไร" โดยการจัด หนังสือดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจและเข้าถึงศาสตร์ของพระราชาที่ร่วมสมัยจากประสบการณ์จริงในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ซึ่งได้รับรองจากทางเป็นคู่มือการเดินทางสำหรับเยาวชนครอบครัวและสถานศึกษา เพื่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้และเกิดความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวหนังสือตามรอยพระราชาไปแล้ว 4 เส้นทาง และครั้งนี้เป็นการเปิดตัวเพิ่มอีก 5 เส้นทาง รวม 9 เล่ม 9 เส้นทาง 81 แหล่ง เรียนรู้ ซึ่งจัดพิมพ์ รวมทั้งสิ้น 190,000 ชุด เพื่อกระจายในโรงเรียน เครือข่ายการศึกษาและจังหวัดต่างๆ

สำหรับ เนื้อหาสาระที่เยาวชนจะได้รับจากหนังสือและกิจกรรมตามรอยพระราชา จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ครบ 3H ซึ่งประกอบด้วย เรียนรู้ด้วยสมอง เรียนรู้ด้วยหัวใจ และเรียนรู้จากการลงมือทำ รวมทั๋วส่งเสริมให้เกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์จากการได้เดินทางไปเรียนรู้อย่างสถานที่จริง ที่สอดแทรกเนื้อหาของการส่งเสริมคุณธรรม ความพอเพียง มีวินัย สุจริตและจิตอาสา ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

ทั้งนี้ประชากรที่สนใจ สามารถเข้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.QLF.or.th