"มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วม 60 กว่าสถาบันการศึกษาและองค์กรคุณธรรม ระดมหัวคิดปรับปรุงหลักสูตรต่อต้านการทุจริต สอนนักศึกษา"

วันนี้ 25 พ.ย.60 มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจัดสัมมนาทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถาบันศึกษา ที่โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ โดยมีผู้แทนจาก 60 กว่าสถาบันทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ในการร่วมที่จะร่วมกันจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรเรื่องการต่อต้านการทุจริตในสถาบันการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมตั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อปลูกฝังคุณธรรม ทัศนคติ ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมงานวิจัยเรื่องการทุจริตของนักศึกษาแต่ละสถาบัน
ทั้งนี้ ทางศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่ทางมูลนิธิฯ ต้องการ คือการมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศต่อไป ดังนั้นการสัมมนาฯดังกล่าวจะมีการระดมความคิด องค์ความรู้ต่างๆ จากผู้แทนของสถาบันที่มีMOU ร่วมกัน ให้ ต่อยอดการฝึกอบรม สอดแทรกหลักสูตรการต่อต้านการทุจริต และการทำกิจกรรมให้เกิดขึ้นจริง พร้อมระบุว่า ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยระบุคณะสาขาวิชา ที่จะเป็นแกนนำในการดำเนินการ ทั้งเรื่องของการสอดแทรกหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม นำอาจารย์-นักศึกษาไปสัมผัสชุมชนเพื่อปรับความรู้ร่วมกันกับชุมชนเพื่อแสวงหาความต้องการที่ชัดเจน ซึ่งจะสอดคล้องกับโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ที่ขณะนี้เกิดขึ้นแล้วใน 28 จังหวัด ตามหลักพื้นฐาน 4 ด้าน คือ กายสะอาด ใจสะอาด พฤติกรรมสะอาด และปัญญาสะอาด
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการสัมมนาดังกล่าวในวันนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ และการเสวนาทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนที่ในวันพรุ่งนี้จะมีการรวมกลุ่มย่อยกันเพื่อนำเสนอผลงานต่างๆ ไปปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ใช้ได้จริงอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม