กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คนไทยพร้อมหรือไม่กับการใช้ PromptPay QR Code ชำระเงิน” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,150 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 57.4 ทราบข่าวเกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดตัว PromptPay QR Code เพื่อการชำระเงินรูปแบบใหม่สร้างสังคมไร้เงินสด ขณะที่ร้อยละ 42.6 ไม่ทราบ

เมื่อถามถึงข้อดีของการชำระเงินผ่าน PromptPay QR Code พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 72.4 เห็นว่าสะดวกรวดเร็วในการซื้อสินค้าและบริการ รองลงมาร้อยละ 64.0 เห็นว่าไม่ต้องพกพาเงินสดให้ยุ่งยาก และร้อยละ 44.2 เห็นว่าเป็นการเพิ่มช่องทางในการชำระสินค้า

ด้านความกังวลกับการใช้ PromptPay QR Code ชำระสินค้าแทนการใช้เงินสดพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.6 กังวลว่า ร้านค้าที่รับชำระยังไม่ครอบคลุมทุกร้าน รองลงมาร้อยละ 52.2 กังวลด้านความปลอดภัยในการใช้งาน และร้อยละ 45.0 กังวลด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ QR Code ของประชาชน

เมื่อถามว่าคิดว่าการนำ PromptPay QR Code มาใช้แทนการชำระเงินสด จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมในด้านใด
ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.1 เห็นว่าจะทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่สู่สังคมแบบ Smart City รองลงมาร้อยละ 45.9 จะช่วยทำให้เศรษฐกิจคล่องตัวขึ้น และร้อยละ 34.8 จะช่วยให้การท่องเที่ยวขยายตัว นักท่องเที่ยวใช้จ่ายมากขึ้น

สุดท้ายเมื่อถามว่าสนใจที่จะปรับตัวมาใช้ระบบการชำระเงินซื้อสินค้าโดยใช้ PromptPay QR Code แทนที่การใช้เงินสดหรือไม่ พบว่า ประชาชนร้อยละ 43.8 ยังไม่แน่ใจ ส่วนร้อยละ 39.0 สนใจ ขณะที่ร้อยละ 17.2 ไม่สนใจ