ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ”จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.28 ระบุว่า ทราบ/เคยได้ยิน ขณะที่ร้อยละ 38.72 ระบุว่า ไม่เคยทราบ/ไม่เคยได้ยิน

ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.92 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 20.32 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 8.56 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 20.88 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 10.32 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ โดยในจำนวนผู้ที่เห็นด้วยมากและค่อนข้างเห็นด้วย ให้เหตุผลว่า จะทำให้สามารถควบคุมได้อย่างเป็นระบบ จะได้ช่วยลดจำนวนคนดื่ม/สูบให้น้อยลง ไม่ดีต่อสุขภาพและผู้บริโภค อยากให้คนเลิกดื่ม/สูบ เด็กและเยาวชนจะได้ไม่มีกำลังเงินในการซื้อจะได้ลดจำนวนการผลิตลง เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น ฟุ่มเฟือย จะทำให้มีรายได้เข้ารัฐบาลมากขึ้นและรัฐบาลจะได้นำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศต่อไป ส่วนผู้ที่ไม่ค่อยเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเลยให้เหตผลว่าขึ้นภาษีแพงเกินไปซึ่งปกติก็ราคาแพงอยู่แล้ว ถ้าภาษีสุรา/ยาสูบเพิ่มขึ้น ภาษีสินค้าอื่น ๆ ก็จะขึ้นตามไปด้วยค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ผู้บริโภคเดือดร้อน มีผลกระทบต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย สงสารร้านค้า ค้าขายยากขึ้น ขึ้นราคาอย่างไรก็ยังบริโภคเหมือนเดิมและต่อให้ปรับอย่างไรก็ซื้ออยู่ดี ไม่ได้ทำให้คนดื่ม/สูบ น้อยลง เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ประชาชนจะซื้อของหนีภาษีมากขึ้น เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบจะสามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภค (ดื่มหรือสูบ)ได้หรือไม่นั้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.20 ระบุว่า ไม่สามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภคได้เลย รองลงมา ร้อยละ 27.92 ระบุว่า สามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภคได้ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 16.64 ระบุว่า สามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภคได้ค่อนข้างมาก ร้อยละ 8.08 ระบุว่า สามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภคได้มาก ร้อยละ 0.24 ระบุ อื่น ๆ ได้แก่ สามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภคได้ปานกลาง และร้อยละ 1.92 ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจกลางคืน และผู้บริโภค (ดื่มหรือสูบ) มากน้อยเพียงใดนั้นพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 12.80 ระบุว่า ทำให้เกิดผลกระทบมาก รองลงมา ร้อยละ 18.80 ระบุว่า ทำให้เกิดผลกระทบค่อนข้างมาก ร้อยละ 27.52 ระบุว่า ทำให้เกิดผลกระทบค่อนข้างน้อย ร้อยละ 34.40 ระบุว่า ไม่ทำให้เกิดผลกระทบเลย ร้อยละ 0.72 ระบุ อื่น ๆ ได้แก่ ทำให้เกิดผลกระทบปานกลาง และร้อยละ 5.76 ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ จะทำให้มีสินค้าหนีภาษีเพิ่มขึ้น มากน้อยเพียงใดนั้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.04 ระบุว่า เพิ่มขึ้น รองลงมา ร้อยละ 2.80 ระบุว่า ลดลง ร้อยละ 18.08 ระบุว่า เท่าเดิม และร้อยละ 10.08 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

เครดิต นิด้าโพล