ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้บวร เขตวังทองหลาง จัดตั้งศูนย์การเรียนเรียนให้กับผู้สูงอายุ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี


ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้บวร ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้บวร เขตวังทองหลาง เพื่อให้ผู้อายุที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 11 ชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลางและห้วยขวาง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมในเวลานอกบ้าน เพื่อป้องกันการเป็นผู้ป่วยติดเตียง
นายเกรียง จันทรรัตน์ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่บนพื้นที่บนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่มีอยากให้ผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี มีความสุขกับการใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุ และสามารถมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน สังคม ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการศึกษา หาข้อมูล การวางแนวทางด้านการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อนำมาประยุกต์และปรับให้เหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ได้อย่างลงตัว ขณะนี้ได้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุและจัดอบรมไป 2 ครั้ง ซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนและชุมชนเป็นอย่างดี พร้อมเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนต่างๆ ได้มาศึกษาดูงาน โดยจะจัดอบรมในสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สาม ของเดือน
สำหรับ สัปดาห์นี้ได้จัดอบรมในหัวข้อ การดำรงชีวิตสุดท้ายอย่างมีความสุข จากคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการให้ความรู้การใช้สมาร์ทโฟนเบื้องต้น