กรมเจ้าท่าอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 ได้มีประกาศเรื่องปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกาศอัตราค่าโดยสารตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้มีประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลิตรละ 25.04 บาท เนื่องจากน้ำมันดีเซลขายปลีกปรับขึ้นราคาเกินกว่า 25.01 บาท/ลิตร ติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการฯ
กรมเจ้าท่าจึงประกาศปรับปรุงอัตราค่าโดยสารให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการฯ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ดังนี้
เรือด่วนเจ้าพระยา ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01-29.00 บาท/ลิตร
1.เรือประจำทาง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 9 บาท 11 บาท และ 13 บาท
2.เรือด่วนพิเศษ ธงส้ม อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 15 บาท
3.เรือด่วนพิเศษ ธงเหลือง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 20 บาท
4.เรือด่วนพิเศษ ธงเขียว อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 13 บาท 20 บาท และ 32 บาท
ส่วนเรือโดยสารในคลองแสนแสบ ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01-27.00 บาท/ลิตร อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 9 บาท 11 บาท 13 บาท 15 บาท 17 บาท และ 19 บาท
ขณะที่เรือโดยสารข้ามฟาก ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01-29.00 บาท/ลิตร โดยเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา
กลุ่มที่ 1 นนทบุรี-บางศรีเมือง ,ท่าช้าง-วังหลัง ,ท่าช้าง-วัดระฆัง ,วังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ ,วังหลัง-มหาราช และราชวงศ์-ดินแดง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3.50 บาท เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา
กลุ่มที่ 2 โอเรียลเต็ล-วัดสุวรรณ และท่าเตียน-วัดอรุณ อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4 บาท เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา
กลุ่มที่ 3 สี่พระยา-คลองสาน อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4.50 บาท เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา
กลุ่มที่ 4 พระสมุทรเจดีย์-วิบูลย์ศรี และสะพานตากสิน อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5.50 บาท และเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา
กลุ่มที่ 5 ปากคลองตลาด-วัดกัลยาณมิตร-วัดกุฎีจีน อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 6 บาท
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนเรือ โทร.0-2233-1311-8 ต่อ 288 หรือ 0-2267-2367

เครดิตข่าว กรมเจ้าท่า / สนข.กรมประชาสัมพันธ์/ภาพ จาก FB เรือด่วนเจ้าพระยา