วันนี้ (17 ส.ค.60) เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำสายสื่อสารลงดิน ตามเส้นทางริ้วขบวนพระอิสริยยศงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนมหาราช และติดตามการก่อสร้างบ่อพักบริเวณวัดโพธิ์ โดยมีนายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
3 หน่วยงานหลัก เร่งปรับผิวจราจรซ่อมทางเท้า ดูแลตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ขยายบ่อสูบรองรับน้ำฝน
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการทำงานของ 3 หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักการระบายน้ำ เริ่มจากสำนักการโยธา ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและผิวจราจร จำนวนทั้งสิ้น 13 จุด ประกอบด้วย การปรับปรุงผิวจราจร จำนวน 9 ถนน ได้แก่ ถนนมหาราช ถนนท้ายวัง ถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินใน ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี ถนนพระจันทร์ และถนนจักรพงษ์ รวมทั้งบริเวณภายในท้องสนามหลวง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 ถนน ได้แก่ ถนนมหาราช ถนนท้ายวัง ถนนราชินี ถนนพระจันทร์ และถนนจักรพงษ์ ส่วนการปรับปรุงทางเท้า จำนวน 7 ถนน ได้แก่ ถนนมหาราช ถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินใน ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี และถนนพระจันทร์ รวมทั้งบริเวณภายในท้องสนามหลวง บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เกาะกลางฝั่งด้านทิศเหนือของท้องสนามหลวง และเกาะกลางฝั่งด้านทิศใต้ของท้องสนามหลวง ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.-30 ก.ย.60 ขณะนี้ผลงานรวมคืบหน้าประมาณ 60% คาดว่าการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและผิวจราจรจะแล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 15 ก.ย.60 ส่วนต่อมาสำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการขยายบ่อสูบตรงบริเวณหน้าวัดโพธิ์ ซึ่งแต่เดิมได้นำเครื่องสูบน้ำชนิดดีเซลไปตั้งไว้ เมื่อพิจารณาดูแล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร สำนักการระบายน้ำจึงได้ดำเนินการขยายบ่อสูบให้ใหญ่ขึ้น ขณะเดียวกันจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง พร้อมทั้งวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 ซม. บริเวณถนนสนามไชยและถนนพระพิพิธ ความยาวประมาณ 245 ม. และเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ความหนาเฉลี่ย 0.06 ม. ตลอดจนยกขอบบ่อและฝาท่อระบายน้ำให้สูงขึ้นเท่ากับผิวจราจรที่เสริมใหม่ อย่างไรก็ตามหลังจากดำเนินขยายบ่อสูบบริเวณวัดโพธิ์แล้วเรียบร้อยเสร็จ มั่นใจว่าสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในบริเวณดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น สำหรับสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ว่ามีต้นใดบ้างที่จำเป็นต้องตัดแต่งกิ่ง ในขณะเดียวกันได้ตรวจสอบเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของต้นไม้ ถ้าพบว่าต้นไม้ต้นใดอยู่ในสภาพที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย ก็จะนำไม้หรือเหล็กไปค้ำยันไว้ ทั้งนี้การทำงานทุกอย่างจะต้องเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 15 ก.ย.60 หลังจากนั้นจะเริ่มดำเนินการปูหญ้าและประดับไม้ดอก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเรียบร้อยและสวยงาม
ผนึกกำลังหลายหน่วยงานร่วมมือกันนำสายสื่อสารลงดินเรียบร้อยแล้ว
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสายสื่อสารโดยรอบสนามหลวง ตามเส้นทางริ้วขบวนพระอิสริยยศ ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานได้นำสายสื่อสารลงไปในท่อใต้ดินเรียบร้อยหมดแล้ว อาจจะเหลือสายสื่อสารหรือสายไฟฟ้าบริเวณสนามหลวงในบางจุด โดยจะมีการพูดคุยหารือร่วมกันเพื่อนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวลงดินให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 27 ก.ย.60 สำหรับความคืบหน้าในการทำงานโดยภาพรวมของ 3 สำนัก ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักการระบายน้ำ คิดเป็นเนื้องานขณะนี้แล้วเสร็จประมาณ 60% อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำว่าการทำงานจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้มากกว่าที่ทำอยู่ รวมทั้งการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะมีการซ้อมริ้วขบวน เพราะฉะนั้นงานที่มีสัญญาการทำงานเสร็จหลังวันที่ 15 ก.ย.60 จะต้องรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน หลังจากนั้นจะมีเวลาอีกไม่เกิน 7 วัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง การทำงานในขณะนี้ถือว่าเป็นการทำงานไปตามแผนที่วางไว้ ในส่วนของอุปสรรคในการทำงานในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นฤดูฝนจะมีความลำบากในการทำงานเป็นบางช่วง แต่ยังมีข้อดีบางประการ เช่น การปูผิวจราจรบางช่วงระดับอาจจะมีปัญหาบ้างอาจจะเป็นหลุมเป็นแอ่ง การที่ฝนตกลงมานั้นจะทำให้ทราบว่าระดับนั้นยังไม่ได้มาตรฐาน โดยจะทำการแก้ไขปรับระดับให้สูงขึ้นมีความราบเรียบเสมอกัน

เครดิต กองประชาสัมพันธ์ กทม.