กรมศิลปากร จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


นายวีระ โรจน์พจน รัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 เส้นทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมศิลปากรโดยสำนักการสังคีต จัดโครงการดังกล่าว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ส่งให้การอุปถัมภ์การแสดงโขน นาฏศิลป์ไทยชั้นสูง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการฟื้นฟูปรับปรุงเครื่องแต่งกายโขนของกรมศิลปากร ให้วิจิตรงดงาม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงต่อวงการนาฏศิลป์ไทย

สำหรับการแสดงในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการแสดงรำถวายพระพร สมเด็จพระราชินีนาถศรีชาติไทย การบรรเลงดนตรีสากลและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบทเพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ "ชุดกษิรธารามณโฑเทวี"

นอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วไปได้ชื่นชม และตระหนักในคุณค่าและร่วมกันธํารงรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยสืบไป