นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยผล สำรวจวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า ประชาชนร้อยละ 65 ทราบว่า วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม โดยประชาชนเห็นว่าผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านภาษาไทย อันดับ 1 คือสุนทรภู่ รองลงมาเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ครูลิลลี่ และนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ส่วนปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันที่ต้องเร่งแก้ไขเรื่องแรกคือการพูด การเขียน และการอ่าน ส่วนคำศัพท์ที่ได้รับความนิยมใช้กันในกลุ่มวัยรุ่น ได้แก่ คำว่า ลำไย หมายถึง รำคาญ รองลงมา คือ ตะมุตะมิ น่ารักน่าเอ็นดู นอกจากนี้ ยังมีคำว่า นก จุงเบย เท อิอิ เปย์ เตง มุ้งมิ้ง ส่วนความคิดเห็นเรื่องเวลาในการอ่านหนังสือผ่านสื่อต่างๆ นั้น พบว่าประชาชนกว่าร้อยละ 56 อ่านสื่อออนไลน์เฉลี่ย 3 ชั่วโมงต่อวัน
พร้อมเสนอแนะให้กระทรวงวัฒนธรรมและทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนไทยอ่านหนังสือทั้งการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักการอ่าน ประกวดการใช้ภาษาไทย ทดสอบการใช้ภาษาไทยดีเด่น รณรงค์การใช้สื่อออนไลน์เข้าถึงการอ่านเช่นจัดทำแอพพลิเคชัน พจนานุกรมให้ดาวน์โหลด รวมทั้งจัดให้มีวิชาการอ่านในหลักสูตร เพิ่มเวลาการอ่านหนังสือในคาบเวลาเรียนเพื่อทำให้เด็กอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

เครดิตข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เครดิตภาพ www.wordyguru.com/a/คำไทยที่มักเขียนผิด/q/571/ลำไย