ศาลาเฉลิมกรุงเปิดรับสมัครผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์โขน ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง

โดยสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศาลาเฉลิมกรุง ตั้งแต่วันพุธที่ 19 - 31 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 17.30 น. โดยผู้สมัครเป็นผู้มีอายุไม่เกิน 25 ปี มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์โขนและเตรียมหลักฐานการสมัคร ดังนี้
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- พร้อมกรอกใบสมัครและส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศาลาเฉลิมกรุงโทร. 0-2224-4499