ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) สำรวจความคิดเห็นประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เรื่อง “คสช. กับการปฏิรูป ตำรวจไทยในสายตาประชาชน” ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,239 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 57.8 พึงพอใจมากถึงมากที่สุดต่อการทำหน้าที่ของตำรวจไทย ในปัจจุบัน ขณะที่ร้อยละ 42.2 พึงพอใจน้อยถึงน้อยที่สุด

เมื่อถามว่าต้องการให้ คสช. ปฏิรูปวงการตำรวจหรือไม่ ร้อยละ90.9 บอกว่า “ต้องการ”
มีเพียงร้อยละ 9.1ที่บอกว่า “ไม่ต้องการ” และเมื่อถามต่อว่า “เห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิดที่จะให้ตำรวจขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง” ร้อยละ 67.1 บอกว่า “เห็นด้วย” ขณะที่ร้อยละ 32.9 บอกว่า“ไม่เห็นด้วย”


สำหรับความเห็นต่อคำสั่งของ คสช. ที่มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายตำรวจเพื่อลดบทบาทของฝ่ายการเมืองนั้น ประชาชน ร้อยละ 88.9 บอกว่าเห็นด้วย มีเพียงร้อยละ 11.1 ที่ไม่เห็นด้วย ส่วนความเห็น ต่อคำสั่ง คสช. ที่ให้ ผบ.ตร. คนปัจจุบันเป็นผู้เสนอชื่อ ผบ.ตร. คนใหม่แทนนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 64.5 บอกว่าเห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 35.5 บอกว่าไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกับความเห็นต่อคำสั่ง คสช. ที่เพิ่มปลัดกลาโหมเข้าไปเป็นคณะกรรมการ
นโยบายตำรวจแห่งชาติหรือ ก.ต.ช.” ประชาชนร้อยละ 81.9 บอกว่าเห็นด้วย
ขณะที่ร้อยละ 18.1 บอกว่าไม่เห็นด้วย


ด้านความเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ควรใช้ในการพิจารณาเลือก ผบ.ตร.คนใหม่ ร้อยละ 89.5 เห็นว่าควรใช้เกณฑ์ความสามารถ และผลงานเป็นหลัก มีเพียงร้อยละ 10.5 ที่เห็นว่าควรใช้เกณฑ์ลำดับอาวุโสเป็นหลัก

สุดท้ายเมื่อถามว่าสิ่งที่ต้องการให้ ผบ.ตร. คนใหม่ แก้ไขปัญหามากที่สุด ร้อยละ 34.8 ต้องการ ให้แก้ปัญหา การคอร์รัปชั่น รับส่วย สินบน ของตำรวจ รองลงมาคือปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน(ร้อยละ 26.1) และปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 20.0)