นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารออกจากเสาไฟฟ้าแสงสว่าง (เสาเขียว) บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและถนนราชดำเนิน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยมี นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ผู้แทนสำนักงานเขตพระนคร สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง สำนักงาน กสทช. TOT AIS DTAC TRUE และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 21 เม.ย. 60 ถึง กสทช. เพื่อแจ้งหน่วยงานต่างๆ รื้อถอนสายสื่อสารของตนให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 60 แต่พบว่าหน่วยงานต่างๆ ไม่ดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารตามระยะเวลาที่กำหนด ต่อมาสำนักการโยธาได้มีหนังสือลงวันที่ 14 มิ.ย. 60 แจ้ง กสทช. เร่งรัดหน่วยงานสื่อสารรื้อถอนสายโดยด่วน และล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 60 แจ้ง กสทช. เร่งรัดหน่วยงานสื่อสารรื้อถอนภายในเดือน มิ.ย.60 หากพ้นกำหนดสำนักการโยธาจะดำเนินการรื้อถอนโดยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ซึ่งปัจจุบันทาง กสทช. ได้แจ้งว่าได้ประสานให้หน่วยงานสื่อสารดำเนินการแล้ว

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากที่กรุงเทพมหานครได้แจ้งไปยัง กสทช. ให้เร่งรัดหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสารดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารของตนลงจากเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (เสาเขียว) ตั้งแต่เดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ขณะนี้ระยะเวลาล่วงเลยนานแล้วแต่บริษัทเจ้าของสายสื่อสารต่างๆ ยังไม่ดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารของตนให้แล้วเสร็จตามกำหนด กรุงเทพมหานครจึงเห็นควรกำหนดมาตรการดำเนินการ 3 ข้อ ดังนี้ 1.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการโยธา สำนักงานเขตพระนคร การไฟฟ้านครหลวง สำนักงาน กสทช. TOT เจ้าของสายสื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมกันสำรวจสายสัญญาณต่างๆ บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง และถนนราชดำเนิน ในวันพรุ่งนี้ (30 มิ.ย. 60) เวลา 09.00 น. จุดนัดพบที่บริเวณหน้าศาลฎีกา โดจะหารือร่วมกันให้ได้ข้อสรุปในการดำเนินการในวันพรุ่งนี้ 2.ให้สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ออกประกาศตามมาตรา 37 ของ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 แจ้งเจ้าของสายสื่อสารให้ดำเนินการเก็บสายสื่อสารของตนออกจากไฟฟ้าส่องสว่าง (เสาเขียว) ที่ต่อพ่วงทั้งอากาศและบนพื้น บริเวณถนนมหาราช ถนนท้ายวัง ถนนสนามไชย ถนนหน้าพระลาน ถนนมหาธาตุ ถนนราชดำเนินใน และถนนราชดำเนินนอก ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน คือวันที่ 15 ก.ค. 60 หากครบ 15 วันแล้วเจ้าของสายสื่อสารไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ กรุงเทพมหานครจะดำเนินการตัดสายสื่อสารต่างๆ 3.ให้สำนักการโยธาสรุปผลการประชุมในวันนี้แล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันพุธหน้า

เครดิต กองประชาสัมพันธ์ กทม.