ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อออนไลน์บางแห่งได้ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.airhelp.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านข้อมูลและช่วยเหลือผู้โดยสารให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้จากสายการบิน เช่น การเรียกร้องสิทธิ์จากการที่สายการบินยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบิน เป็นต้น เพื่อไม่ให้สายการบินเอาเปรียบผู้โดยสาร ได้นำเสนอข้อมูลในประเด็น Thailand’s Suvarnabhumi named among the world’s worst airports ของ ทสภ. นั้น ทสภ. ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ หรือหน่วยงานที่ทำการสำรวจและจัดอันดับท่าอากาศยานทุกสถาบัน ซึ่ง ทสภ. เห็นว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงานท่าอากาศยานเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนเป็นเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการโดยตรง โดย ทสภ. ได้รับทราบและนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ ทสภ. มีคุณภาพการบริการที่ดีตามมาตรฐานท่าอากาศยานชั้นนำของโลกสำหรับการจัดอันดับของเว็บไซต์ www.airhelp.com ในครั้งนี้เป็นปีแรก ทำการสำรวจข้อมูลในระหว่างเดือนธันวาคม 2559 - เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งมีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินและจัดอันดับท่าอากาศยาน ที่ไม่ได้มาตรฐาน พิจารณาจากปัจจัยในด้าน On Time Performance, Quality and Service และ Passenger sentiment ทั้งนี้ ไม่ปรากฏข้อมูลว่า ท่าอากาศยานต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดอันดับมีข้อดีหรือข้อบกพร่องประกอบการให้คะแนนและการจัดอันดับแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามทางเว็บไซต์ www.airhelp.com ได้อ้างข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการให้คะแนนและการจัดอันดับ ดังนี้ 1. On Time Performance เว็บไซต์ www.airhelp.com ไม่ได้ระบุโดยชัดเจนว่า ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการจัดอันดับมาจากท่าอากาศยานหรือแหล่งข้อมูลใด และ ทสภ. ไม่เคยให้ข้อมูล On Time Performance แก่เว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ จากการจัดอันดับในหัวข้อ On Time Performance ของ FLIGHT STATS ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลเที่ยวบินแบบ Real Time รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการบินทั่วโลกได้จัดอันดับให้ ทสภ. มีเที่ยวบินขาออกที่ตรงเวลาดีที่สุดในโลกเป็นอันดับที่ 13 ในประเภท Global Hub Departure Performance จากการจัดอันดับในเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา 2. Quality and Service เว็บไซต์ www.airhelp.com ระบุว่าได้ข้อมูลมาจาก SKYTRAX Star Rating ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2559 – 20 มีนาคม 2560 เท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่มีหลักฐานว่า SKYTRAX ยืนยันความถูกต้องให้เว็บไซต์ดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ข้อมูลการจัดอันดับท่าอากาศยานทั่วโลก ประเภทจำนวนผู้โดยสารมากกว่า 40 ล้านคนต่อปี ทสภ. เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก อันดับที่ 10 จากการจัดอันดับของ ACI (Airport council international) ประจำปี 2016 ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวเป็นการวัดคุณภาพการใช้บริการของท่าอากาศยานโดยตรงที่ท่าอากาศยานทั่วโลกให้การยอมรับ นอกจากนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ www.airhelp.com ที่ระบุว่า ท่าอากาศยาน Mumbai และท่าอากาศยาน Delhi เป็น Worst 10 Airports by Ranking นั้น ท่าอากาศยานดังกล่าวได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในประเภทท่าอากาศยานที่ดีที่สุด 5 อันดับแรก ประเภทจำนวนผู้โดยสารมากกว่า 40 ล้านคนต่อปี ในการจัดอันดับของ ACI ประจำปี 2016 เช่นกัน และการจัดอันดับท่าอากาศยานที่ดีที่สุดระดับโลกของเว็บไซต์ www.airhelp.com ในครั้งนี้ ไม่มีรายชื่อท่าอากาศยานสากลชั้นนำของโลก เช่น ท่าอากาศยานอินชอน ที่ ACI ได้จัดอันดับไว้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดระดับโลกหลายปีติดต่อกัน ท่าอากาศยานไทเป ประเทศไต้หวัน ท่าอากาศยานชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ท่าอากาศยานนาริตะ ท่าอากาศยานคันไซ และท่าอากาศยานชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Dallas - Forthworth international Phoenix Sky Harbor International (Arizona; PHX) และ Portland International (Oregon; PDX) เป็นต้น 3. Passenger sentiment ตามที่เว็บไซต์ www.airhelp.com ระบุว่าได้ข้อมูลและแหล่งอ้างอิงจาก Twitter นั้น พบว่า เว็บไซต์ดังกล่าวแจ้งเพียงว่าได้พิจารณาข้อมูลจาก Tweet ภาษาอังกฤษเท่านั้น และใช้เครื่องมือวิเคราะห์ของเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่มีองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองมาตรฐานในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของ Website ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทสภ. ยินดีรับฟังความคิดเห็น หากผลการสำรวจหรือการจัดอันดับนั้น มาจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จัก เช่น การจัดอันดับโดย ACI (Airport council international) เป็นต้น ทั้งนี้ ทสภ. จะมุ่งมั่นพัฒนารักษามาตรฐานการให้บริการที่ดีระดับโลกต่อไป เพื่อให้ผู้ใช้บริการและผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวก สบาย และได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด

ที่มา http://eservice.mot.go.th/MotHotNews/Home/News/14680

เครดิต กระทรวงคมนาคม