สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วธ.ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ ส่งผลงานเรียงความ (ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4) หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากในหลวง" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับหนังสือ "จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ : พระอัจฉริยภาพล้ำเลิศ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ส่งเรียงความได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๙ ก.ค. ที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ ๖๖๖ อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น ๑๗ ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐-๒๔๔๖-๘๔๔๙, ๐-๒๔๒๒-๘๘๒๓ หรือ www.ocac.go.th

เครดิต สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย