นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัจจุบันสังคมไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวก ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และรับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุ กรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำระบบการดูแลผู้สูงอายุตามนโยบายคุณภาพชีวิตดี (Care) โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำระบบส่งต่อผู้สูงอายุ ด้วยการจัดตั้งศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน กรุงเทพมหานคร (BMA Home Ward Referral Center) ตั้งอยู่บริเวณกองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย ชั้น 6 อาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง เป็นศูนย์กลางประสานงานการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่ายกับศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครทั้ง 68 แห่ง เป็นการเพิ่มความสะดวกในการรับการดูแลรักษาและช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นให้บริการผู้ป่วย 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยที่รักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยเรื้อรังและไร้ความสามารถเล็กน้อย ผู้ป่วยเรื้อรังที่มีความพิการรุนแรง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้ป่วยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันศูนย์ส่งต่อฯ มีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเครือข่าย จำนวน 45 แห่ง ทั้งนี้เมื่อทางศูนย์ฯ ได้รับแจ้งข้อมูลของผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ศูนย์ส่งต่อฯ ก็จะแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามอาการและดูแลต่อไป