นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า สำนักการสังคีต คัดเลือกเนื้อหาการแสดงโขนและละคร ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ จัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ประจำปี ๒๕๖๐ โดยจะมีการบรรเลงและขับร้อง โดยวงดนตรีไทยและดนตรีสากล เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ ตลอดจนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกวันอาทิตย์ที่ ๑ และ ๒ ของเดือน ในเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

สำหรับการแสดงครั้งนี้ ประกอบด้วย เรื่องพระมหาชนก พระราชนิพนธ์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางภาษาไทย วรรณศิลป์และวิจิตรศิลป์ มีเนื้อหามุ่งสอนให้หยั่งลึกถึงความเพียร วิริยะ อุตสาหะ เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน จัดแสดง ๖ ครั้ง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จากนั้น จะจัดแสดงการบรรเลงดนตรีสากล ๓ ครั้ง ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมถึงการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนมหาธรรมมิกราชา ๖ ครั้ง ช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๐ และปิดท้ายด้วยการแสดงพิเศษ "รายการวิพิธทัศนา” จัดแสดงนาฏศิลป์ โขน ละคร ระบำรำฟ้อน ตอนสั้นๆ ๒ ครั้ง ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ สนใจสอบถามและสำรองที่นั่งได้ในราคาพิเศษ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๖๕๓๒ - ๓


เครดิต สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์