วันนี้ เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 436 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอแสวงหา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแสวงหา และ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 346 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ณ ศาลาการเปรียญวัดขุนอินประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้ผลกระทบจาการเกิดวาตภัยให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับ จังหวัดอ่างทอง ได้เกิดเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 21.00 น. ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแสวงหา อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอ-วิเศษชัยชาญ อำเภอเมืองอ่างทอง และอำเภอไชโย รวม 18 ตำบล 50 หมู่บ้าน 782 หลังคาเรือน โรงเรียน 4 แห่ง วัด 3 แห่ง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต นอกจานี้ อำเภอแสวงหา ได้รับผลกระทบในพื้นที่ รวม 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลแสวงหา ตำบลบ้านพราน ตำบลศรีพราน ตำบลห้วยไผ่ และตำบลจำลอง) ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 436 ครัวเรือน 1,308 คน