ในวันนี้ (20 ก.ย. 61) ที่ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561 พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 137 คน โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบหนังสือวันเยาวชนแห่งชาติ

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะผู้แทนพระองค์ กล่าวให้โอวาทกับเยาวชน ว่า ตามที่ได้รับรายงานให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การจัดงานและรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันจัดขึ้นในปีนี้ นับเป็นเรื่องน่าชื่นชมอย่างยิ่งเพราะได้แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจดีที่จะพัฒนาเยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญของชาติให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพทั้งในด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญา เยาวชนผู้ได้เข้าร่วมงานทุกคนจึงควรใช้โอกาสอันดีนี้เรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรม สร้างเสริมคุณสมบัติของตนให้เป็นผู้มีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่หาความรู้มีความขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย มีปัญญา รู้คิด รู้ผิด รู้ชอบ และนำคุณสมบัติที่ได้สร้างสมขึ้นนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือต่อยอดในการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ เป็นกำลังสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงแก่ชาติบ้านเมืองสืบไป ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ”ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” ซึ่งมีการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้เยาวชนมีความ กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน และมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาเยาวชน

ด้าน น.ส.พลัฏฐ์พรหมภัสสร สังโส อายุ 20 ปี เดินทางมาจาก จ.นครราชสีมา หนึ่งในเยาวชนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นสาขาอาชีพ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ความสามารถในการร้อยมาลัยทำให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมาตนได้เรียนวิชาคหกรรมศาสตร์และรู้สึกชื่นชอบการร้อยมาลัย จึงได้นำทักษะที่ได้ในครั้งนี้มาเป็นอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และเมื่อมีเวลาว่างก็จะไปสอนวิธีการร้อยมาลัยให้กับชุมชนในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับพวกเขา นอกจากนี้ยังอยากให้ทุกคนทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และสิ่งดีๆก็จะตามมา