สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชน กับทรงตั้งพระราชหฤทัยในการที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการยกระดับการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับการศึกษาโดยต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.32 น.พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เสร็จแล้ว องคมนตรี และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ให้การสนับสนุน ในตอนบ่าย เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

สำหรับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ในที่ห่างไกลขาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อโดยต่อเนื่อง มุ่งเน้น การเรียนการสอนพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตแก่นักเรียน เพื่อให้ออกไปดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยยึดหลักแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงตั้งพระราชปณิธานในการ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยยกระดับการศึกษาแก่เด็กและเยาว