สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชน กับทรงตั้งพระราชหฤทัยในการที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการยกระดับการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับการศึกษาโดยต่อเนื่อง

วันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9,10 และ 41 เป็นโรงเรียนที่ได้ดำเนินงานในโครงการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และมุ้งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี และน้อมนำพระบรมราโชบายของของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้านการศึกษา มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้นักเรียนนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการดำรงชีพอย่างพอเพียง ต่อไป