สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย กรณีเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ทำให้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอโขงเจียม และอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัญธาดา กรรณสูต องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียม และอำเภอเขมราฐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโขงเจียม จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขมราฐ ณ หอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด