เมื่อวันที่ 5 ก.ค.61 ที่ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านคำน้ำสร้าง ต.ค้อเหนือ จ.ยโสธร สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จัดกิจกรรม ศึกษาดูงาน ชุมชนเข้มแข็งสืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อเดินทางตามรอยการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร ในการพัฒนาแหล่งน้ำ ปลูกป่า สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับชาวชุมชน

นางทองมณี สุรขันธ์ อายุ 60 ปี อาชีพ เกษตรกร หนึ่งในสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านคำน้ำสร้าง กล่าวว่า เมื่อก่อนตนมีอาชีพทำนาและปลูกผัก ซึ่งสภาพพื้นที่ไม่อุดมสมบูรณ์ เมื่อถึงฤดูแล้งไม่มีน้ำใช้ทำให้พืชผลเสียหาย แต่เมื่อมีแหล่งน้ำที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ก็มีชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ยังพระราชทานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านคำน้ำสร้าง เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน และตนถนัดทอผ้า จึงได้ทอผ้าไหมส่งศูนย์ฯ นอกจากนี้ยังได้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ซึ่งสร้างรายได้เสริมให้กับตนกว่าเดือนละ 7-8 พันบาท นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้ให้ชาวตำบลค้อเหนือ ได้อยู่ดีกินดี