พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในถิ่นทุรกันดารให้ดียิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรีเชิญ ถุงพระราชทานที่ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 220 ถุง ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จากนั้น องคมนตรีร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงได้เข้ามาพัฒนาชุมชนบ้านเลอตอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา ลดการปลูกฝิ่น และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปลายปี 2559 มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 2 อำเภอ คือ อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง จำนวน 6 หมู่บ้าน 1,111 ครัวเรือน ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวเป็นหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ ซึ่งมีฐานะยากจน อาศัยอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง ห่างไกล และทุรกันดาร มีปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นและบุกรุกพื้นที่ป่า แต่หลังจากมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ทางศูนย์ ฯ ได้จัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืช คัดเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดินและน้ำ ปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 214 ราย ปลูกพืช 24 ชนิด อาทิ พลับ องุ่น อาโวคาโด และกาแฟ มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตรวมกว่า 2 ล้านบาท ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่เริ่มมีเงินในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น