กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ทุกภาคส่วนลด ละ เลิกใช้ขยะพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมจับมือหน่วยงานภาครัฐนำร่องลดการใช้พลาสติกและโฟมในสถานที่ราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ทุกภาคส่วนลด ละ เลิกใช้ขยะพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมจับมือหน่วยงานภาครัฐนำร่องลดการใช้พลาสติกและโฟมในสถานที่ราชการ

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยถึงการจัดวันสิ่งแวดล้อมโลกในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ ว่า การจัดงานปีนี้เน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการลดปัญหาขยะพลาสติกซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของทั่วโลก โดยเฉพาะการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกขยะในทะเลจำนวนมากและไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก ขณะที่แต่ละปีประเทศไทยมีขยะมากถึง 27 ล้านตัน หรือวันละ 74,000 ตัน ในจำนวนนี้เป็นขยะจำพวกพลาสติกกว่าร้อยละ 20 - 25 และต้องใช้เวลาย่อยสลายเป็นเวลานาน บางส่วนลงสู่แหล่งน้ำทะเลกลายเป็นขยะไมโครพลาสติกส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล เมื่อคนนำสัตว์ทะเลไปบริโภคจะได้รับสารพิษ ดังนั้นทั่วโลกจึงร่วมกันรณรงค์ให้มีการลด ละ เลิกขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว ในส่วนของประเทศไทยมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา บริหารจัดการปัญหาขยะพลาสิกตกอย่างถูกต้อง อีกทั้งปีนี้จะมีการลงนามความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ นำร่องลดปริมาณการใช้พลาสติกและโฟมในสถานที่ราชการ และมอบรางวัลกับหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังกล่าวถึงภาพรวมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไทย ว่า ปัจจุบันมีการวางระบบโครงสร้างบำบัดน้ำเสีย ฝังกลบและเตาเผา และกำจัดขยะตกค้างเพิ่มขึ้น โดยร่วมกับภาคท้องถิ่น ส่วนด้านทรัพยากรป่าไม้กำหนดยุทธศาสตร์ 20 ปีในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวร้อยละ 55 แบ่งเป็นพื้นที่ร้อยละ 40 รวมถึงพื้นที่ป่าเศรษฐกิจและป่าเมือง ลดปัญหาการบุกพื้นที่ป่า พร้อมๆ การจัดสรรที่ดินทำกินให้ถูกต้องแก่ผู้ยากไร้