สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชน กับทรงตั้งพระราชหฤทัยในการที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการยกระดับการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับการศึกษาโดยต่อเนื่อง

วันนี้ เวลา 08.20 น.พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่

โดยจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรู้ ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน เช่น กิจกรรมด้านกีฬางานอาชีพเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนปลูกฝัง

ให้นักเรียนดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยน้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้านการศึกษา และอบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้เป็นคนดี มีเมตตากรุณา นำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรศิลป์-คำนวณ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการเรียนร่วม อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสอง ปัจจุบันมีนักเรียน รวม ๔๗๑ คน แบ่งออกเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๔๙ คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๒๑๑ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑๑๑ คน