พม. จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตของบุคลากร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันนี้ (10 พ.ค.61) ที่ โรงแรมปริ้น พาเลซ มหานาค พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวในฐานะเป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตของบุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะส่งเสริม ให้บุคลากรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และนำมาปรับใช้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ความรู้เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Krungthai Corporate Online การเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติต่อต้านการทุจริตสำหรับข้าราชการ และการปรับกระบวนการทางความคิด (Mind set) ของบุคลากรในการจัดการกับความขัดแย้งกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

ทั้งนี้ยอมรับว่าขณะนี้สื่อโซเชียลมีเดียมีความไว จนทำให้ประชาชนมีความเข้าใจต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผิดจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา แต่เชื่อมั่นว่าการปลูกจิตสำนึกและการปฏิบัติงานอย่างจริงจังของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จะเป็นเครื่องพิสูจน์ และดึงความศรัทธา ความมั่นใจของประชาชนและสังคมกลับคืนมา ให้กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ และดูแลประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง