กุลาตีไม้ เอกสารโบราณเรียกว่า คุลาตีไม้ หรือ กุลาตีอก เป็นการเล่นชนิดหนึ่งเล่นคู่กับ โมงครุ่ม

- การแต่งกายของผู้แสดงกุลาตีไม้เหมือนกับการแสดงโมงครุ่ม และถือไม้กำพดข้างละอันเหมือนกัน

- การแสดงกุลาตีไม้ แบ่งได้ ๒ ชนิด คือ กุลาตีไม้ที่ไม่มีดนตรีประกอบและกุลาตีไม้ที่มีดนตรีประกอบ การแสดงจัดผู้เล่นเป็นกลุ่มกี่กลุ่มก็ได้ตามความเหมาะสมกับสถานที่ กลุ่มหนึ่งกำหนดเป็นจำนวนคู่ นั่งคุกเข่าหันหน้าเข้าหากันล้อมเป็นวงกลม วางไม้กำพดพาดทับกัน ไว้ตรงด้านหนา เริ่มเล่นด้วยการร้องพร้อมตบมือให้เข้ากับจังหวะ แล้วหยิบไม้กำพดตีเป็นจังหวะ หันไปตีกับคนซ้ายและขวา แล้วลุกขึ้นยืนตีกันเป็นคู่ๆ ท่าที่ขยับย่างและใช้ไม้กำพดตีกันดำเนินไปตามตามจังหวะเพลงที่ร้อง ทำซ้ำๆเรื่อยไป เมื่อถึงตอนจะเลิกผู้เล่นจึงตีกันเป็นคู่ๆ แล้วเดินออกไปจากสถานที่เล่น

ตัวอย่างบทร้องกุลาตีไม้ : ศักดานุภาพเลิศล้ำ แดนไตร
สิทธิครูมอบให้ จึ่งแจ้ง

ฤทธาเชี่ยวชาญชัย เหตุใด พ่อนา
พระเดชพระคุณปกเกล้า ไพร่ฟ้าอยู่เย็น

เครดิต ภาพ - ข้อมูล สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช